OOU

Zásady zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce :

CTR Development, s.r.o.

  • Sídlo: Seifertova 2919/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
  • IČO: 03140938
  • DIČ: CZ03140938
  • Spisová značka: C 227776 vedená u Městského soudu v Praze
  • Den zápisu: 6.2014

e-mail : spravce@ctrgroup.cz

tel. č. : +420 255 702 732

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů :

Jméno a příjmení : Mgr. Kateřina Kraftová

e-mail : Kraftova@staidl-leska.com

tel. č. : +420 222 520 096

(dále jen „Správce“),

Kategorie zpracovávaných osobních údajů (POSKYTNUTé údaje)

a účely zpracování

Kategorie osobních údajů a účely zpracování

Správce zpracovává kontaktní údaje, které jste mu kontaktním formulářem poskytli – t.j. Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, vše za účelem výkonu marketingových činností Správce, zpětného kontaktu, vytvoření a zasílání nabídek Správcem, k čemuž udělujete vyplněním a odesláním formuláře souhlas  v souladu s těmito zásadami.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovávají zpracovatelé (Facebook, Inc., Google LLC a Seznam.cz, a.s.) záznamy o Vašem chování na internetových stránkách Správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek Správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

Právní důvody zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše kontaktní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

Bez souhlasu pouze v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. V takovém případě máte právo vznést námitku (blíže k tomuto právu níže).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU,

 VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tento souhlas jste oprávněni odvolat, a to prostřednictvím kontaktního formuláře, kde do kolonky „Váš dotaz“ napíšete, že odvoláváte poskytnutý souhlas, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení, případně odkazu na konci tohoto dokumentu, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem. V případě odvolání tohoto souhlasu Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti, pokud Správce není oprávněn ke zpracování na základě jiného právního důvodu. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Poskytnuté údaje jsou požadavkem smluvním a jejich poskytnutí je dobrovolné; tyto údaje nejste povinni poskytnout. Nebudou-li poskytnuty údaje, které jsou požadavkem smluvním, nemá toto žádné důsledky. V případě poskytnutí údajů, které jsou smluvním požadavkem a následného odvolání takového souhlasu Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti tak, jak je uvedeno shora.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením souhlasu se zpracování v rozsahu a pro účely uvedené výše souhlasíte s předáním Vašich osobních údajů dodavatelům Správce s tím, že pro marketingové a obchodní účely Správce předává kontaktní údaje osob, které s tímto zpracování správci udělily souhlas, poskytovatelům IT služeb, včetně cloudových uložišť, příp. marketingovým agenturám.

V případě využívání cloudových uložišť, jsou tato umístěna vždy v rámci EU.

Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli Správcem pověřeni, a dle pokynů Správce.

Správce i jiný výše uvedený zpracovatel poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich výše uvedených osobních údajů. Zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze tzv. pověřené osoby (na základě vlastních osobních přístupových údajů), a to v nezbytném rozsahu v rámci výkonu své práce, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ 

Tímto jste informován / informována o tom, že Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

            Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenositelnost, popřípadě omezení zpracování. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány bez souhlasu, mohu kdykoli vznést námitku proti jejich zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv jsou uvedeny na www.ctrholding.com/informace-o-pravech-su

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE 

            V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na e-mailové adrese: spravce@ctrgroup.cz nebo telefonním čísle 255 702 732.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU 

            V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: www.uoou.cz. Prosíme však, nejprve kontaktujte nás jako správce.

NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY PODLE GDPR 

            Osobní údaj (Čl. 4 odst. (1) GDPR): veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování (Čl. 4 odst. (2) GDPR): jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromážďění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas subjektu údajů (Čl. 7 a 8 GDPR): Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.

Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů.

Ke zpracování OÚ dítěte je nutné získat souhlas jeho zákonného zástupce. Minimální věk dítěte, od kterého není třeba souhlas zákonného zástupce, stanoví národní právo členského státu EU, takový věk však nesmí být nižší než 13 let.

Kontakt

CTR Development, s.r.o.
Seifertova 2919/12
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: 255 702 744
Fax: 255 702 799
E-mail: info@ctrgroup.cz

© CTR group 2024