Informace o právech SU

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů atd.

Mezi další práva subjektu údajů patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo vědět, jaké údaje o vás Správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje Správce získává, komu je předává, kdo je mimo Správce zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud si nejste jisti, které osobní údaje o vás Správce zpracovává, můžete Správce požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu, resp. doplnění: 

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás Správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je Správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

Právo na výmaz: 

Máte právo, aby Správce vaše osobní údaje vymazal, a to pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň Správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat, využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě oprávněných zájmů Správce a Správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se domníváte, že prováděné zpracování osobních údajů Správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo určení a výkon právních nároků Správce nebo jejich obhajobu.

Právo na omezení zpracování:

Dále můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů Správce musí omezit, když popíráte přesnost osobních údajů (než budou opraveny), pokud vaše osobní údaje Správce zpracovává bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste Správci v budoucnu takové údaje stejně poskytli), vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou Správce šetří, je-li vaše námitka oprávněná, je povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a  je prováděno automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti Správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování:

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro účely oprávněného zájmu Správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane Správce vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na stížnost:

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje Správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti zpracování osobních údajů Správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00  Praha 7. Prosíme, pokud se domníváte, že ze strany Správce dochází k neoprávněnému či jinak vadnému zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nejprve kontaktovat Správce.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Toto právo vám zajišťuje, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Automatizované individuální rozhodování  Správce nečiní.

Správce oznámí jednotlivým příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s výkonem vašich výše popsaných práv, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na vaši žádost vás Správce informuje o těchto příjemcích.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na správce

na e-mailové adrese : spravce@ctrgroup.cz

na tel. č. : 255 702 732

nebo přímo na pověřence

Jméno a příjmení : Mgr. Kateřina Kraftová

e-mail : Kraftova@staidl-leska.com

tel. č. : +420 222 520 096

Vaši žádost Správce vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je Správce oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě bude Správce informovat.

Kontakt

CTR Development, s.r.o.
Seifertova 2919/12
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: 255 702 744
Fax: 255 702 799
E-mail: info@ctrgroup.cz

© CTR group 2024